MENY

Mobbing - 15 studiepoeng

Videreutdanning for ansatte med spesifikt ansvar i mobberelatert arbeid.

Foto: iStock

Om studiet

Emnet tar sikte på å styrke generell kompetanse knyttet til mobbing på en slik måte at studentene blir bedre rustet til å ivareta mobberelaterte oppgaver som ligger i deres stilling og mandat. Tema mobbing blir sett i relasjon til forvaltningsoppgaver og rollen som brobygger, koordinator og pådriver i mobbearbeid.

Last ned emnebeskrivelse (pdf)

Målgruppe

Studiet er rettet inn mot deltakere som er i en rolle der de i praksis har, kan eller skal påta seg spesifikt ansvar i arbeid med mobbing. Dette gjelder på både individ-, barnehage- og skolenivå, samt kommunalt, fylkeskommunalt eller statlig nivå. Det kan være mobbeombud, elev- og lærlingeombud, fylkesmenn, ledere i skoler og barnehager, skole- og barnehageeiere, pedagogisk psykologisk rådgivere, ansatte i innsatsteam/ ressursteam, og andre med relevante arbeidsoppgaver, som for eksempel statsansatte med spesifikt ansvar innen feltet mobbing.

Arbeidskrav

Obligatorisk fremmøte på samlingene. Det kan søkes om fritak fra undervisning på inntil 1 studiedag, ved sykdom eller andre gyldige grunner for fravær. Dersom fravær godkjennes vil studenten få en skriftlig tilleggsoppgave som må besvares innen gitt frist.

Arbeidskrav: Å planlegge og utføre et personlig læringsarbeid, samt levere inn 4 arbeidsnotater, à 800 ord, +/- 10%.

Arbeidsnotat 1: Planlegging av et læringsarbeid
Arbeidsnotat 2: Beskrive iverksettelsesprosessen i læringsarbeidet
Arbeidsnotat 3: Beskrive gjennomføring av læringsarbeidet
Arbeidsnotat 4: Evaluere læringsarbeidet

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke-godkjent

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen med fagtekst på 4000 ord (+/- 10%) knyttet til det individuelle læringsarbeidet. Studentene velger selv en relevant problemstilling. Disposisjonen godkjennes før fagteksten skrives. Alle hjelpemidler tilgjengelig. Graderte karakterer A-F.

Prisinformasjon

20 000,- pluss semesteravgift

Reise og opphold dekkes av deltakeren, i tillegg til pensumlitteratur/materiell e.l.

Kontaktdetaljer

Emneansvarlig:

Tove Flack
Førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret
E-post: tove.flack@uis.no

Administrativt ansvarlig:

Hege Barker
Rådgiver ved Læringsmiljøsenteret
E-post: hege.n.barker@uis.no

Tlf: 51 83 35 51

Opptakskrav og søknadsprosess

Opptak til emnet forutsetter studiekompetanse og fullført bachelorgrad. Følgende utdanninger anses som relevante: grunnskolelærer, barnehagelærer, spesialpedagog, helse- og sosialfaglige utdanninger eller tilsvarende. Også andre bachelorutdanninger i pedagogikk eller samfunnsvitenskapelige fag og psykologi anses som relevant.

Søk her.

Det tas forbehold om nok deltakere for gjennomføring av emnet.